Ľudia v núdzi

 

Hmotná núdza – vyjadruje takú sociálnu situáciu, stav, kedy nie sú zabezpečené hmotné životné podmienky občana a občan nemá prostriedky na zabezpečenie prípadne nie je schopný tieto prostriedky vlastným pričinením získať. Je to nedostatok základných potrieb /potrava, ubytovanie/. 
– je určená hranica životného minima
Sociálna núdza – stav charakteristický nedostatkom predmetov a služieb potrebných na uspokojovanie životných potrieb asociálnych záujmov občana /podmienky na adekvátne vzdelanie/. 
– starostlivosť o svoju osobu
V núdzi je ten občan, ktorý nemá prostriedky alebo ich má, ale z rôznych príčin ich nemôže využívať.

Podľa zákona je to stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť najmä vzhľadom na vek, zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť, stratu zamestnania.

SPäŤ